04/11/2016: Καταγγελία ρατσιστικής σύλληψης ασθενή στο Ασκληπιείο Βούλας

Σε καταγγελία προέβη το σωματείο εργαζομένων Ασκληπιείου Βούλας, στις 4 Νοέμβρη 2016, κατά της διοίκησης του νοσοκομέιου και της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη Πακιστανού ασθενή. Ακολουθεί άρθρο:

Ρατσιστική σύλληψη ασθενή στο Ασκληπιείο Βούλας

Καταγγέλλουμε την σύλληψη από την αστυνομία και την κράτησή του, στο Τμήμα Αλλοδαπών της Πέτρου Ράλλη, του ασθενή Imran Muhammad, 26 ετών από το Πακιστάν, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο μας από τις 23/10 μέχρι τις 31/10/2016.

Η αστυ­νο­μία ει­δο­ποι­ή­θη­κε από το Νο­σο­κο­μείο,  επει­δή ο ασθε­νής δεν είχε να πλη­ρώ­σει. Προ­φα­νώς, αμ­φό­τε­ροι πα­ρα­νό­μη­σαν.

Πρό­κει­ται για μια απα­ρά­δε­κτη, ανή­θι­κη και ρα­τσι­στι­κή  ενέρ­γεια απέ­να­ντι σε ένα νέο άν­θρω­πο που πά­σχει από σο­βα­ρό νό­ση­μα απει­λη­τι­κό για την ζωή του, αλλά και για μια πρό­δη­λα πα­ρά­νο­μη  πράξη, καθώς οι πά­σχο­ντες από σο­βα­ρά νο­σή­μα­τα δι­καιού­νται δω­ρε­άν νο­ση­λεί­ας, ανε­ξάρ­τη­τα αν έχουν νο­μι­μο­ποι­η­τι­κά έγ­γρα­φα ή όχι.

Επι­πλέ­ον ο ασθε­νής, είχε μαζί του έγ­γρα­φο από τον Διε­θνή Ορ­γα­νι­σμό Με­τα­νά­στευ­σης  και ει­σι­τή­ρια για  την επι­στρο­φή του στο Πα­κι­στάν στις 27/10, ημε­ρο­μη­νία που θα με­τα­φε­ρό­ταν αρ­γό­τε­ρα λόγω της νο­ση­λεί­ας του.

Μετά από την πα­ρέμ­βα­ση των Θε­ρά­πο­ντων Ια­τρών, που πί­ε­σαν την Διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου να πα­ρέμ­βει στο Αλ­λο­δα­πών, την πα­ρέμ­βα­ση από την ΟΕΝΓΕ (Ομο­σπον­δία των Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών), την Κί­νη­ση Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό και το Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα, το Αλ­λο­δα­πών μας πλη­ρο­φό­ρη­σε ότι ο Muhammad Imran θα αφε­θεί ελεύ­θε­ρος.

Επει­δή τέ­τοιες συ­μπε­ρι­φο­ρές, ενά­ντια στους πιο αδύ­να­μους συ­μπο­λί­τες μας (σή­με­ρα ήταν πρό­σφυ­γας, χθες ήταν ανα­σφά­λι­στος ή φτω­χός), δεν είναι η πρώτη φορά που μας κα­ταγ­γέ­λο­νται…

Επει­δή γύρω μας η φτώ­χεια κι η απελ­πι­σία με­γα­λώ­νουν, την ώρα που οι φτω­χοί και οι απελ­πι­σμέ­νοι αρ­ρω­σταί­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο και χτυ­πούν την πόρτα του Δη­μό­σιου Νο­σο­κο­μεί­ου…

Επει­δή η προ­στα­σία της Δη­μό­σιας Υγεί­ας δεν εξυ­πη­ρε­τεί­ται με τη δη­μιουρ­γία κλί­μα­τος φόβου ανά­με­σα στους πιο κα­τα­τρεγ­μέ­νους…

Απαι­τού­με από τη Διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου να ενη­με­ρώ­σει πλή­ρως όλους τους εμπλε­κό­με­νους στη νο­ση­λεία των ασθε­νών μας συ­να­δέλ­φους, για τα δι­καιώ­μα­τα των ασθε­νών, ιδιαί­τε­ρα των πιο ευά­λω­των ομά­δων – θα έπρε­πε να το έχει κάνει ΧΘΕΣ.

Η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, αλλά και του Υπ. Δη­μό­σιας Τάξης, η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, φέ­ρουν  με­γά­λη  ευ­θύ­νη, αφού δεν έχουν άρει πλή­ρως για όλους και όλες τα εμπό­δια στην ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, δί­νο­ντας έτσι το άλ­λο­θι σε συ­μπε­ρι­φο­ρές σα­δι­στι­κές και απάν­θρω­πες.

Advertisements

One thought on “04/11/2016: Καταγγελία ρατσιστικής σύλληψης ασθενή στο Ασκληπιείο Βούλας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: