31/01/2017: Ένα τυχαίο άρθρο στο ναζιστικό “Άρμα”

Οὐψάλα: Ἕνας ἀκόμη βιασμὸς λευκῆς.

UppsalaVoldtægtsaber (1)Προσφάτως ἐπληροφορήθημεν ὅτι ὁμὰς τριῶν κοπροχρόων ἀνθρωπιδῶν (ἡλικίας 18, 20 καὶ 14) ἀφγανικῆς καταγωγῆς συνελήφθη εἰς τὴν Σουηδίαν κατόπιν ἐπιδεικτικῆς σατυρικῆς  σαχλοπαραστάσεως μαϊμούδων, ἐπικεντρουμένης πέριξ διαπραττομένου ὁμαδικοῦ βιασμοῦ νεαρᾶς λευκῆς καὶ μεταδοθείσης ἐν πραγματικῷ χρόνῳ (πρωὶ Κυριακῆς 22/1/2017) μέσῳ facebook, πρὸς ἀπιστεύτως θρασυτάτην δημοσίαν ἐπίδειξιν τῶν αἰσχρῶν τους “κατορθωμάτων”. Ἄνω τῶν 200 παρηκολούθουν τὰ ἀναίσχυντα πιθηκώδη «κατορθώματα» τῶν … «ἀφωμοιωμένων Σουηδῶν» μεσανατολικῆς ἰδιοσυστασίας, ἐν τούτοις μόνον 2 ἐξ ὅλων αὐτῶν εἰδοποίησαν τὴν ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία καὶ τοὺς συνέλαβε… Κάποιοι ἐκ τῶν θεατῶν παρέδωσαν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα, οὐδεὶς ὅμως ὁλόκληρον τὴν μετάδοσιν εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ποὺ τώρα ἀποτείνεται εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν ΗΠΑ ὅπου ἑδρεύει τὸ facebook, προκειμένου νὰ τὴν ἀποκτήσῃ δι᾿ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ. Κατόπιν τῶν ἀνακρίσεων κρατοῦνται μόνον οἱ 2 ἐξ αὐτῶν ὡς δρᾶσται, ἐν ᾧ ὁ τρίτος, ὁ 24-ετὴς Emil Khodagholi, κατηγορεῖται ΜΟΝΟΝ ἐπειδὴ δὲν τὸ κατήγγειλε στὴν ἀστυνομία, ὢν ὅμως πράγματι συνεργός! Σημειωτέον ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ τρίτος τὸ 2012 εἶχε καταδικασθῆ ἐπειδὴ μαζὶ μὲ ὁμάδα ὁμοειδῶν του εἶχε βιάσει 16-χρονη Σουηδή, μεταξὺ ἄλλων καὶ μέ … σιδηροσωλῆνα! Ἡ μία ἐκ τῶν 2 ποὺ κατήγγειλαν τὸ τηλεμεταδιδόμενον ἔγκλημα εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ἡ Josefin Lundgren ἐκ τοῦ Jönköping, ἔγραψε εἰς τὴν σελίδα της τοῦ facebook ὅτι ἄλλη φίλη της τὴν ἐπληροφόρησε ὅτι πρὸ 1,5 ἔτους ἐβιάσθη ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν ἰδίων τούτων τριῶν ὑπανθρώπων, προφανῶς ὅμως παρῃτήθη ἐκ τῆς προσπαθείας νὰ στραφῇ κατὰ τοῦ δράστου εἰς τὸ «οὑμανιστικὸν» δικαστικὸν σύστημα τῆς τόσον οἰκτρῶς εὐνουχισμένης, διεστραμμένης καὶ ἐσωτερικῶς κατεστραμμένης Σουηδίας.

Παρατηρήσατε τὰς ἀρρώστους, πλήρεις ἐπιθετικοῦ φυλετικοῦ μίσους πιθηκώδεις φυσιογνωμίας των εἰς τὰς παρατιθεμένας φωτογραφίας των.

http://www.dailystormer.com/meanwhile-in-sweden-2/  ,  https://www.rt.com/news/374710-sweden-rape-streamed-facebook/

Περισσότερες φφίες τῶν ἀνθρωπιδῶν ἐδῶ https://imgur.com/a/Aqz8i  καὶ εἰς τὸν ἰδεολογικῶς συναφῆ μας ἱστότοπον τῆς Κινήσεως NORDFRONT («Βόρειον Μέτωπον»): https://www.nordfront.se/invandrare-livesande-nar-de-valdtog-utslagen-kvinna.smr    καὶ

https://www.nordfront.se/hela-uppsalatrion-haktades-facebookvaldtakten.smrhttps://i1.wp.com/archive.is/6EqOx/699d672fa618b16d0d6fc2df47d5df36c167812e.jpg

Ἰδιαιτέρου ένδιαφέροντος εἶναι καὶ τὰ σχόλια ἐκεῖ, δι᾿ ὅσους κατανοοῦν σουηδικά.

14080027_1351449368367324_223387852813203569_nὩστόσο, δυστυχῶς πλέον τὸ περιστατικὸν τοῦτο μᾶλλον ἐλάχιστα ἐκπλήσσει ὅποιον παρακολουθεῖ τὸ νῆμα εἰδήσεων τῆς σελίδος μας καθὼς, ὡς καταδεικνύουμε ἀδιακόπως διὰ ἐνδεικτικῶν παραπομπῶν (δίκην σταγόνων ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ…), οἱ βιασμοὶ λευκῶν γυναικῶν ὑπὸ λαθρεισβολέων εἶναι σύνηθες φαινόμενον, ὄχι δὲ μόνον ἐν Σουηδίᾳ ἀλλὰ καὶ καθ᾿ ὅλην τὴν Εὐρώπην. Ἐν τούτοις, ὅμως, περὶ τοῦ ὡς ἄνω φρικαλέου γεγονότος καὶ ἀναριθμήτων παρομοίων δὲν πρόκειται νὰ ἐνημερωθῆτε ὑπὸ τῶν συστημικῶν ΜΜΕ ἐφ᾿ όσον, ὡς γνωστόν, τηροῦν σιγὴν ἰχθύος ἐν σχέσει πρὸς τὰ καθημερινῶς διαπραττόμενα ὑπὸ τῶν ἀχαλινώτως μαινομένων ἀλλοφύλων ἐγκλήματα. Ἡ ὑποκρισία των εἶναι κι ἐν προκειμένῳ ἐξώφθαλμος: ἐν ᾧ ἀδιακόπως κόπτονται καὶ ὀρύονται περὶ τῆς ὑποτιθεμένης «ἀνισότητος», ἀδικίας κ.ο.κ. εἰς βάρος τῆς γυναικὸς ὡς πρὸς τὰ ἐργασιακὰ ἢ καὶ διὰ πλεῖστα φαιδρὰ καὶ ἀνύπαρκτα «ζητήματα» ποὺ ἐφευρίσκουν, ἀποφεύγουν ἐν τούτοις «ἐκπληκτικῶς» νὰ δείξουν στοιχειῶδες ἔστω ἐνδιαφέρον, ἂν ὄχι καὶ ἀνάλογον εὐαισθησίαν, εἰς τὸ ζήτημα τῶν ὑπὸ τῶν προστατευομένων τους ὀρδῶν ἀλλοφύλων διαπραττομένων προσβολῶν καὶ βιασμῶν – ἀπεναντίας: Ὅποτε τύχῃ, παρὰ τὴν ἐπιμελῆ των συνωμοσίαν ἀποσιωπήσεως, νὰ διαρρεύσῃ σχετικὴ εἴδησις, καταβάλλουν πᾶσαν «φιλότιμον» προσπάθειαν νὰ τὴν ἀλλοιώσουν, παραχώσουν, ὑποβαθμίσουν, «ἑρμηνεύσουν», δικαιολογήσουν…

German-feministΟὔτε θὰ δεῖτε ποτὲ κάποιαν ἐκ τῶν ἀρρώστων νεομαινάδων φεμινιστριῶν νὰ διαμαρτύρεται διὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀγαπημένων τους “προσφύγων” κατὰ τῶν γυναικῶν· ἔχουν βλέπετε ἄλλες σημαντικώτερες προτεραιότητες, ὅπως τὴν ὑπεράσπισιν ἐκείνων ἐκ τοῦ «ρατσισμοῦ» καὶ τῆς «ξενοφοβίας», τὸν σεβασμὸν τῶν «δικαιωμάτων» τῶν λαθρεισβολέων, τὸ δικαίωμα εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ κράτους χρηματοδοτουμένας ἐκτρώσεις κ.ο.κ., καθὼς ὡς ἀντιλαμβάνεσθε ἡ μητρότης συγκρούεται μὲ τὰς ὑψηλὰς περὶ γυναικείας “καριέρας” ἀπόψεις καὶ βλέψεις των.

Feminists-IdiotsὉ μαιναδισμὸς εὐθύνεται πρωταρχικῶς διὰ τὴν σημερινὴν κατρακύλαν τῶν γυναικῶν, τὰς ὁποίας ὁδηγεῖ εἰς πλήρη παρακμὴν καὶ ἐκφυλισμὸν, μετατρέποντάς τες εἰς ἄβουλα ἀλλ᾿ ἐν ταὐτῷ παραδόξως ἐπηρμένα ὄντα, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν αὐταπατώμενα τὴν “κοινωνικὴν ἀπελευθέρωσιν” ὑποδουλούμενα πλήρως εἰς τὸν συστημικὸν μοντερνισμὸν καὶ καθιστάμενα πρόθυμα ἐμπαθῆ ἀνδράποδά του – ἀλλὰ τελικῶς συχνὰ καταλήγοντα καὶ ὡς τὰ πρῶτα θύματα τῶν αἱμοδιψῶν λαθρεποίκων, ὅπως προσφάτως συνέβη καὶ μέ τινα νεαρὰν προστάτιδά των ἐν Freiburg (βλ. http://www.armahellas.com/?p=20379) – τῆς ὁποίας μάλιστα ὁ ψυχονοητικῶς εὐνοῦχος πατὴρ ἐζήτησε ἀντὶ στεφάνων πρὸς τιμὴν τῆς οἰκτρότατα βιασθείσης καὶ δολοφονηθεῖσης θυγατρός του νὰ … κατατίθενται ἐνισχύσεις ὑπέρ τῶν λαθρεποίκων!!!

l5ZLE04d_SuM9jnSKP9kZ_BdS7F2Zy0qQoCqC9QreBkΟὕτω συνεπῶς ὁ λευκὸς μαζάνθρωπος κρατεῖται εἰς αὐτοκτονικὸν λήθαργον, ψυχοπνευματικῶς διαλυόμενος καὶ ἀποπροσανατολιζόμενος ὑπὸ τῶν ἀτομιστικῶν καὶ μικροπρεπῶν του παθῶν καὶ ἐπιδιώξεων (βλ. “κυνῆγι τῆς εὐτυχίας” καὶ λοιπὰ ὑπὸ τῆς ΝΠΤΠ προωθούμενα φληναφήματα), ὑπηρετῶν ἐν τέλει ἀκουσίως τοὺς σκοποὺς τοῦ Συστήματος, ποὺ τὸν θέλει ἄνευρον, συγκεχυμένον, «λίγο ἀπ᾿ ὅλα καὶ τίποτε στὰ σοβαρά» καὶ νωχελικὸν, ἀνάρχως πλανώμενον ὑπὸ τὸ κράτος μίας περιωρισμένης διαρκείας ἰδιορρύθμου νιρβάνα, τῆς ὁποίας τὸ τέλος θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν τελικὴν βιολογικήν του ἐξαφάνισιν.

Σημειολογικῶς, ἀποκαλυπτικὸς εἶναι καὶ ὁ ἐν προκειμένῳ ῥόλος τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν, πρᾶγμα ἐπανειλημμένως ἐξετασθὲν ἐδῶ γενικῶς ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀμέσως προηγουμένῃ τῆς παρούσης ἀναρτήσει μας, ἐπιτεινόμενος  δὲ συνεχῶς περαιτέρω κατὰ τὴν ἀναπόφευκτον πόλωσιν καὶ ἀντιπαράθεσιν, ὁδηγοῦσαν καὶ εἰς τὴν τελικὴν κρίσιν, ξεκαθάρισμα καὶ Σύγκρουσιν· λίαν προσφάτως μάλιστα ὁ Πάπας, ἀπευθυνόμενος εἰς ὁμάδα προτεσταντῶν καὶ καθολικῶν Γερμανῶν «προσκυνητῶν», ξεκαθάρισε (ἂν τυχὸν κάποιοι ἀμφέβαλλαν!) ὅτι ὅποιος δὲν ὑποδέχεται καὶ ἐναγκαλίζεται τοὺς «πρόσφυγας» δὲν δύναται νὰ εἶναι χριστιανός! [βλ. http://www.newsit.gr/kosmos/Papas-Fragkiskos-Opoios-den-thelei-toys-prosfyges-den-einai-Xristianos/695939 καὶ http://usuncut.com/news/pope-francis-cannot-reject-refugees-call-christian/]

pope-francis-jrs-italy-2013Πολὺ καλὰ λοιπόν, κ. Πάπα – μιὰ ἀκόμη ἐξαιρετικὴ διευκρίνισις ἐξ ὑψίστης βαθμίδος! Δεδομένου δὲ ὅτι οὐδεὶς πατριώτης δύναται νὰ παρακολουθῇ ἀπαθῶς τὴν Πατρίδα του κατακλυζομένην ὑπὸ τῶν ἀποκρουστικῶν τούτων «ἐκπροσώπων τοῦ Ἰησοῦ» (κατὰ Πάπαν) μεσανατολιτῶν, τὸ ἀναγκαἰως προκῦπτον λογικὸν συμπέρασμα εἶναι προφανές!!! Μὴ ἀφήνοντας πλέον καθόλου περιθώρια καὶ εἰς οἵους ὀνειροβατοῦντας έθελοτύφλους «ἑλληνοχριστιανούς»!

31/12/2016: Ημερολόγιο ναζιστικών δράσεων “Αυτόνομων Εθνικιστών”, Β’ εξάμηνο 2016

Ημερολόγιο ανάληψης ευθυνης δράσεων των ΑΜΕ (Αυτόνομοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές) / Combat 18, για το δέυτερο εξάμηνο του 2016. Ανάμεσά τους εμπρησμοί και επιθέσεις σε στέκια αριστερών και αντεξουσιαστών αλλά και ρατσιστικές συγκεντρώσεις.

document-page-001document-page-002document-page-003document-page-004document-page-005document-page-006document-page-007document-page-008

Εδώ σε αρχείο pdf

31/01/2017: Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες – Άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα για δίκαιη επί της ουσίας εξέταση των αιτήσεών τους σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ
WEB: http://asylumcampaign.blogspot.gr,
EMAIL: kampaniagiatoasylo@gmail.com


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες – Άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα για δίκαιη επί της ουσίας εξέταση των αιτήσεών τους σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης

Οι οργανώσεις που συμμετέχουμε στην Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο έχουμε ήδη από τους πρώτους μήνες του 2016 εκφράσει την έντονη ανησυχία μας για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελληνική κυβέρνηση πολιτικών ασύλου οι οποίες  αποτελούν πρωτοφανή οπισθοχώρηση  από το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της προστασίας των προσφύγων. Τις διαπιστώσεις μας αυτές  διατυπώσαμε και τεκμηριώσαμε   σε  προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις μας  και με  την από 31.3.2016 συνέντευξη τύπου  που δόθηκε σε σχέση με την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και  τις εξελίξεις που πυροδοτούσε.

Σήμερα, εννέα μήνες αργότερα,  η πραγματικότητα  επιβεβαιώνει τους φόβους που εκφράσαμε και  η Κοινή  Δήλωση   αποδεικνύεται ολέθρια για την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, καθώς η εφαρμογή της έχει οδηγήσει στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου,  οι οποίοι  υποχρεώνονται να ζουν  σε απαράδεκτες συνθήκες, κάτι που καταδεικνύεται με τραγικό τρόπο από τον θάνατο τεσσάρων αιτούντων άσυλο

Α.   Σε σχέση με την κατάσταση στα νησιά, η καμπάνια για το άσυλο επισημαίνει ότι:

 • Στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίουέχουν εγκλωβιστεί περί τους 16.000 πρόσφυγες, σε συνθήκες αφόρητου συνωστισμού καθώς ο αριθμός τους ξεπερνά κατά πολύ την δυναμικότητα των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των άλλων διαθέσιμων χώρων διαμονής.
 • Σε όλους τους νεοεισερχόμενους αδιακρίτως, επιβάλλεται κράτηση έως και 25 ημερών,   συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, χωρίς  καμία  εξατομικευμένη αξιολόγηση.
 • Επιβάλλεται σε όλους τους αιτούντες άσυλο που υπάγονται στην διαδικασία της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας περιορισμός υποχρεωτικής παραμονής στα νησιά,  παρά το γεγονός ότι  οι συνθήκες υποδοχής είναι παντελώς  ασύμβατες με το σχετικό νομικό πλαίσιο  και δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας.
 • Οι διαδικασίες υποδοχής πάσχουν καθώς παρατηρούνται:

-σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία εντοπισμού και κατάλληλης μέριμνας για τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
-σημαντικές καθυστερήσεις  στην καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου
– ζητήματα  παραβίασης της αρχής της μη-διάκρισης από την κατά προτεραιότητα καταγραφή και επεξεργασία των αιτήσεων συγκεκριμένων εθνικοτήτων
-απόρριψη ως απαραδέκτων   της μεγάλης πλειονότητας των αιτημάτων Σύρων προσφύγων με βάση εφαρμογή της έννοιας της “ασφαλούς τρίτης χώρας”  για την Τουρκία παρά  και τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα  και την πληθώρα στοιχείων που τεκμηριώνουν ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για να χαρακτηριστεί ως  τέτοια
-ζητήματα αρμοδιότητας και λογοδοσίας λόγω της συμμετοχής του προσωπικού του EASO στην διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.

 • Μεταξύ των προσώπων που έχουν επιστραφεί στην Τουρκία κατ’εφαρμογή\ της Κοινής Δήλωσης, καταγράφονται περιπτώσεις προσώπων που είχαν αιτηθεί διεθνή προστασία στην Ελλάδα και παρ’ όλα αυτά απομακρύνθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου
 • Εξαιτίας των απαράδεκτων συνθηκών υποδοχής οι εγκλωβισμένοιεπιχειρούν να εγκαταλείψουν τα  νησιά και μεταβαίνουν στην ενδοχώρα, με αποτέλεσμα  την επιδείνωση της πραγματικής άλλα και της νομικής τους θέσης, καθώς   δημιουργείται νομικό κενό ως προς το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα

Β.   Σε ό,τι αφορά την ενδοχώρα η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο επισημαίνει ότι:

 • Παραμένουν, σύμφωνα με τις αρχές, περίπου σαράντα επτά χιλιάδες πρόσφυγες, σημαντικό μέρος των οποίων διαβιεί σε άθλιες συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το όριο της ταπεινωτικής και εξευτελιστικής μεταχείρισης.
 • Η είσοδος και ο εγκλωβισμόςστη χώρα ενός τόσο  σημαντικού αριθμού προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ανέδειξε εκ νέου τα  συστημικά προβλήματα της ελληνικής διοίκησης σε ότι αφορά την υποδοχή  και την πρόσβαση σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα διεθνούς προστασίας . Σημειώνουμε ειδικότερα:

-τη σημαντική καθυστέρηση  στην ολοκλήρωση της πλήρους καταγραφής και της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και στην ολοκλήρωση υποθέσεων μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης, η οποία παρατείνει την αγωνία και την αναμονή των αιτούντων
-την  δυσκολία που δημιουργεί  η υποχρεωτική μέσω skype  πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου, που αποκλείει μεγάλο μέρος των αιτούντων τόσο  λόγω  έλλειψης πρόσβασης στα κατάλληλα μέσα, όσο και λόγω της περιορισμένης δυνατότητας πρόσβασης  μέσω  των λίγων διαθέσιμων χειριστών.
–την προβληματική εξέταση των αιτημάτων σε β’ βαθμό, ιδιαίτερα   μετά  τη σύσταση των Ανεξάρτητων Επιτροπών  Προσφυγών (με την τροποποίηση του νόμου 4375/2016)   και την βάσει αυτής  ευρεία  συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, στις επιτροπές, καθώς η νομιμότητα της συγκρότησής των επιτροπών αμφισβητείται και το θέμα εκκρεμεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Γ.   Οι ανωτέρω εκτεθείσες πολιτικές έχουν επιπλέον:

 • Ενισχύσει εντάσεις  και παραγάγει  φαινόμενα δυσανεξίας στις τοπικές κοινωνίες , που μέχρι χθες  ένοιωθαν αλληλέγγυες  στους πρόσφυγες, εκθέτοντας τες  στην   επιρροή  της ρατσιστικής  ρητορικής  και των οπαδών της,   πράγμα για το οποίο  και εκφράζουμε την ανησυχία μας.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας και για την εξίσου ανησυχητική αδράνεια των αρμόδιων αρχών σε περιστατικά βιαιοτήτων εναντίον προσφύγων, όπως αυτές που σημειώθηκαν στην περιοχή του καταυλισμού στη Σούδα της Χίου.

 • Ευνοήσει τους μηχανισμούς παράνομηςδιακίνησης  σε βάρος των προσφύγων και  σε όφελος  αυτών που τους εκμεταλλεύονται.

Δ.   Μπροστά στο ανωτέρω περιγραφέν αδιέξοδο τόσο  τα ευρωπαϊκά όργανα όσο και το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης, όχι μόνον δεν δείχνουν καμία πρόθεση  αλλαγής των πολιτικών που συνδέονται με την Κοινή Δήλωση ΕΕ Τουρκίας  αλλά αντίθετα  ανακοινώνουν τη συνέχιση και επέκταση αυτών των πολιτικών. Ειδικότερα:

 • Οιελληνικές αρχές ετοιμάζονται ήδη να μεταφέρουν τους πρόσφυγες των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί σε κλειστά κέντρα, δηλαδή σε κέντρα κράτησης.
 • Οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν να επεκτείνουν την εφαρμογή της διαδικασίας επανεισδοχής στην Τουρκία και στις μόνες κατηγορίες προσφύγων που είχαν εξαιρεθεί, δηλαδή στους ευάλωτους και τους αιτούντες οικογενειακή επανένωση, βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την επανάληψη των επιστροφών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, που έχει επανειλημμένως κατακριθεί και καταγγελθεί για τις αδιέξοδες , άδικες και απάνθρωπες καταστάσεις που παράγει  και παρά και ενάντια στις διαπιστώσεις   της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (της αρμοδίας    για την αξιολόγηση των γενικών μέτρων που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει  για τη  συμμόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας της 21ης Ιανουαρίου 2011), ότι η Ελλάδα δεν έχει θεραπεύσει  τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, για τις οποίες καταδικάστηκε από το ΕΔΔΑ μεταξύ άλλων και με την ανωτέρω απόφαση .[1]

Ε.   Προτάσεις της Καμπάνιας

Οι οργανώσεις που συμμετέχουμε στην Καμπάνια  για την Πρόσβαση στο Άσυλο θεωρούμε ότι η  αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων απαιτεί  ριζική αλλαγή πολιτικής και ειδικότερα :

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται η αντικατάσταση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ από έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης (relocation) αιτούντων άσυλο, δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στη βάση μιας δίκαιης κατανομής και επιμερισμού ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την προστασία των προσφύγων.

Στο εθνικό επίπεδο  απαιτείται   να εφαρμοστεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υποδοχής που αφενός θα σέβεται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, και αφετέρου θα έχει την δυναμικότητα να διαχειριστεί σε εύλογο χρόνο την καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου, καθώς και την διεκπεραίωση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.

Ειδικότερα:

1) Θα πρέπει να  εγκαταλειφθούν άμεσα οι παρακάτω ακολουθούμενες πρακτικές:

 • Η επιβαλλόμενη αδιακρίτως και χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση κράτηση στα ΚΥΤ
 • η κρίση επί του παραδεκτού που βασίζεται στην οφθαλμοφανώς αντιβαίνουσα στο διεθνές δίκαιο θεώρηση της Τουρκίας ως πρώτης χώρας ασύλου ή ασφαλούς τρίτης χώρας
 • ο περιορισμός διαμονής των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου και η υπαγωγή τους σε συνθήκες διαβίωσης που σε πολλές περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα ή /και συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση
 • η προτεραιοποίηση εθνικοτήτων για εξυπηρέτηση των σκοπιμοτήτων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
 • η εμπλοκή στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου προσωπικού του EASOπου δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Υπηρεσίας αυτής.

2)  Οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στα νησιά θα πρέπει να εξετάζονται επί της ουσίας στην ενδοχώρα σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

3) Θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά η εξέταση των υποθέσεων όσων έχουν εγκαταλείψει τα νησιά και βρίσκονται στην ενδοχώρα.

Επιπλέον, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην ενδοχώρα τονίζουμε ότι θα πρέπει:

 • Να ενισχυθεί αποφασιστικά η δυναμικότητα της υπηρεσίας ασύλου ώστε να διασφαλίζεται
  – πλήρης πρόσβαση των αιτούντων στη διαδικασία ασύλου με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στα ΠΓΑ
  – δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε εύλογο χρόνο
  – ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης
 • Να παρασχεθούν συνθήκες υποδοχής συμβατές με τα προβλεπόμενα στο διεθνές δίκαιο

Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται να γίνει επιτέλους ταχεία απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, οι οποίοι παραμένουν –εν καιρώ προσφυγικής και οικονομικής κρίσης-αναξιοποίητοι λόγω κακών κυβερνητικών χειρισμών σε σχέση με την συγκρότηση και λειτουργία αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Με δεδομένο ότι περαιτέρω καθυστέρηση θα επιφέρει ακόμα καταστροφικότερα αποτελέσματα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές θα λάβουν σοβαρά υπ’όψιν τις προτάσεις μας και δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους για διάλογο πάνω σε αυτές.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλφαβητικά):

ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr
ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστώνhttp://migrant.diktio.org
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκιhttps://greekhelsinki.wordpress.com
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr
Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html
PRAKSIS http://www.praksis.gr
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr


[1] ECRE Comments  on the European Commission Recommendation relating to the reinstatement of Dublin transfers to Greece – C(2016) 871 http://www.ecre.org/ecre-comments-on-the-commission-recommendation-relating-to-the-reinstatement-of-dublin-transfers-to-greece/. Οράτε επίσης πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ με την οποία απαγορεύτηκε στην Ουγγαρία η επιστροφή αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα με βάση τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ: ECtHR, M.S. v. Hungary, Application No 64194/16; H.J. v. Hungary, Application No 70984/16. See further Hungarian Helsinki Committee, Update onDublin transfers, 14 December 2016, available at: https://goo.gl/R3Thn5;  Δήλωση ΕΕΔΑ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου (19.12.2016), http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dublin_statement_gr.pdf.


31/01/2017: Γέροντας Παστίτσιος: «Να ξεμπερδεύουμε με τον μεσαίωνα»

του Μάνου Φραγκιουδάκη

Ο πρώην διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αφορμή καταγγελίες πολιτών και ερώτηση του χρυσαυγίτη Χρήστου Παππά στη Βουλή και πατώντας στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί βλασφημίας, συνέλαβε τον δημιουργό της σατιρικής σελίδας. Ο Φίλιππος Λοΐζος, μιλώντας στο Documento, χαρακτηρίζει ανοιχτή πληγή για το πολίτευμά μας τη διατήρηση του νόμου περί βλασφημίας.

Το 2014 το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή για καθύβριση θρησκεύματος. Τρία χρόνια μετά την καταδίκη και μόλις έναν μήνα πριν πάει η υπόθεση στο Εφετείο, οι διατάξεις παραμένουν σε ισχύ παρά τις υποσχέσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου το καλοκαίρι του 2016 για κατάργησή τους.

«Η ρητορική του μίσους δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική πολιτεία. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της καταπολέμησης της ρητορικής του μίσους και της προστασίας της ελευθερίας του λόγου πρέπει να είναι σαφής και ευδιάκριτη σε ένα κράτος δικαίου» επισημαίνει η γγ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη.

«Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία έχει υποβάλει εισήγηση στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, για την κατάργηση των διατάξεων περί βλασφημίας (άρθρα 198 και 199 ΠΚ) και για την ενίσχυση της διάταξης περί διακεκριμένων φθορών (382 ΠΚ) με την προσθήκη σε αυτή των τόπων λατρείας, ώστε οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη τόπου ή αντικειμένου λατρείας να θεωρείται διακεκριμένη φθορά».

Πώς αποφάσισαν να κινηθούν οι αρχές για τη σύλληψή σου και ποιες κατηγορίες σου έχουν προσάψει;

Υποτίθεται πως κινήθηκαν έπειτα από χιλιάδες καταγγελίες εύθικτων συμπολιτών μας, αλλά στη δικογραφία μου περιλαμβάνονται μόνο δύο επώνυμες, που λογικά είναι και οι μοναδικές. Η πρώτη αποτελείται από μόλις δύο σειρές, ενώ η δεύτερη είναι ολοσέλιδη και άκρως γραφική. Κάνει λόγο για τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, τον πολυπολιτισμό που μας επιβάλλουν και άλλα τέτοια «ψεκασμένα». Την είχα διαβάσει σε μια ομιλία και το ακροατήριο δεν μπορούσε να συνέλθει από τα γέλια. Μου πρόσαψαν την κατηγορία της βλασφημίας και της καθύβρισης θρησκεύματος, που φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τη δράση μου.

Ποιος ήταν ο στόχος σου με τη δημιουργία της σελίδας;

Με ενοχλεί το εμπόριο πίστης γιατί πουλάς αέρα κοπανιστό και μάλιστα αφορολόγητο, αλλά αυτό που δεν μπορώ με τίποτα να ανεχθώ είναι όταν τα θρησκευτικά πρόσωπα πολιτικολογούν όπως και όποτε θέλουν, σε αντίθεση με τον απλό πολίτη που μπορεί να εκδιωχθεί ποινικά με τους νόμους της εξύβρισης, της συκοφάντησης ή της βλασφημίας ακόμη αν τους φέρει αντίλογο. Εχω τονίσει επανειλημμένα πως το κίνημα της παϊσιολατρίας είναι φονταμενταλιστικό και εκκολάφθηκε και αναδείχτηκε μέσα από τον περιθωριακό ακροδεξιό Τύπο. Αυτά έθιγε πρωτίστως η σελίδα μου, συνεπώς είχε κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα.

Εκανες υβριστικές αναρτήσεις;

Ούτε εγώ ούτε οι επισκέπτες. Με τις υβριστικές σελίδες δεν ασχολείται κανένας. Δε μπορείς να κάνεις ζημιά σε κανέναν με υβρεολόγιο. Μόνο με νηφάλια και δουλεμένη σάτιρα μπορείς να ακουστείς και να ενοχλήσεις.

Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο το ότι επικεφαλής της ΔΗΕ τότε ήταν ο Μανώλης Σφακιανάκης;

Η ΔΗΕ κράτησε ουδέτερη στάση λέγοντας πως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς από τη στιγμή που υπήρξε εισαγγελική εντολή. Ο κύριος Σφακιανάκης με ρωτούσε πώς μπόρεσα να βάλω ένα παστίτσιο στο πρόσωπο ενός άγιου. Κατανόησα την αντίδρασή του αφού είδα πως στον τοίχο από πίσω του συντηρούσε ένα τεράστιο εικονοστάσι. Του εξήγησα τις προθέσεις μου και ηρέμησαν τα πνεύματα. Ο ίδιος σε δημόσια ομιλία του, όταν κληρικοί τον ρώτησαν τι θα γίνει με τους βλάσφημους του διαδικτύου, παραπονέθηκε λέγοντας πως όταν με κυνήγησε δεν τον στήριξε η Εκκλησία. Αυτό με κάνει να πιστεύω πως ως άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις διώξεις που παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορεί ορισμένοι να έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν θα αρκούσε. Υπάρχουν δύο νόμοι που δίνουν πάτημα για τέτοιες διώξεις.

Η ύπαρξή τους αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων της Εκκλησίας. Είναι αντιδημοκρατικοί και αντιφάσκουν, δηλαδή στη ουσία καταργούν τις επιταγές του συντάγματος για ανεξιθρησκία και ελευθερία της έκφρασης. Απειλούν τη κοινωνική ειρήνη αφού επικυρώνουν τη βία του όχλου και τις ορέξεις του εκάστοτε αυταρχικού εξουσιαστή. Πρέπει να καταργηθούν άμεσα.

Γιατί θεωρείς ότι δεν έχουν καταργηθεί μέχρι σήμερα;

Διότι δεν ζούμε σε αμιγώς κοσμικό κράτος. Δεν έχει κανένα λόγο ένα σύγχρονο αστικό κράτος να προστατεύει και να συντηρεί πρόδηλα παρασιτικούς θεσμούς. Οι διατάξεις έχουν ρίζες φεουδαρχικές, τότε που οι κοινωνίες και τα πολιτεύματα ήταν ριζικώς διαφορετικά δομημένα. Ενα προεκλογικό σύνθημα της τωρινής κυβέρνησης ήταν «ξεμπερδεύουμε με το παλιό». Ο,τι και αν σημαίνει αυτό, προσωπικά δε, μπορώ να σκεφτώ κάτι παλιότερο από τις συγκεκριμένες μεσαιωνικές διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Τι περιθώρια υπάρχουν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής σου και τι σημαίνει για σένα η διατήρηση του ισχύοντος νόμου;

Τα περιθώρια πλέον είναι στενά, καθότι στις 2 Μαρτίου πάω στο Εφετείο. Η διατήρηση του ισχύοντος νόμου θα αφήσει μια ανοιχτή πληγή που θα στιγματίσει για πάντα το πολίτευμα της χώρας, ακόμη και αν αθωωθώ, οπότε το ζήτημα είναι να αποσυρθούν πριν από τη δίκη μου και να αφήσουμε μια για πάντα πίσω μας το σκοτεινό τούτο περιστατικό που συνέβη σε μια σκοτεινή περίοδο.

30/01/2017: Αίτημα αρχειοθέτησης δικογραφιών σε βάρος Αχμέτ Μετέ για αντισημιτισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: helsinki@otenet.gr ιστοσελίδα: https://greekhelsinki.wordpress.comΕισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης                                                                                            

[αρ. πρωτ. Εισ. Πρωτ. Ξάν. Μ 62/30-1-2017] 30 Ιανουαρίου 2017

 Θέμα: Αίτημα αρχειοθέτησης δικογραφιών σε βάρος Αχμέτ Μετέ

Κύριε/Κυρία Εισαγγελέα

Στις 28 Ιουνίου 2016, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, η Εισαγγελέας για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σας μεταβίβασε λόγω αρμοδιότητας μήνυσή μας κατά του Αχμέτ Μετέ για αντισημιτικές δηλώσεις του τον Αύγουστο 2014.

poreia-dikografias-d2015-1261-mete

Από δημοσιεύματα γνωρίζουμε πως σας έχει υποβληθεί για τις ίδιες δηλώσεις και άλλη μία μήνυση από το δικηγόρο Ξάνθης  Στέργιο Γιαλάογλου.

Μόλις προ ημερών και μάλλον τυχαία πληροφορηθήκαμε πως στις 4 Απριλίου 2016 ο Αχμέτ Μετέ είχε δημόσια ζητήσει συγγνώμη για τις δηλώσεις εκείνες, που περιλαμβάνονται στο αναδημοσιευόμενο παρακάτω κείμενό μας για τρεις συγγνώμες για αντισημιτικές δηλώσεις που εμείς και άλλοι που αναφέρουμε θεωρούν πως έχουν σημαντική πολιτική και παιδευτική αξία για την ελληνική κοινωνία. Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να θέσετε στο αρχείο τις δύο μηνύσεις. Εξουσιοδοτούμε τον Αντιπρόεδρο του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας και δικηγόρο Ξάνθης Αχμέτ Καρά να σας εγχειρίσει την παρούσα.

Με τιμή

Παναγιώτης Δημητράς
Εκπρόσωπος ΕΠΣΕΣυγγνώμες Γεωργιάδη – Μετέ – Αζήζογλου για αντισημιτικές δηλώσεις

georgiadis-mete-aziziglou

 1. Συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη με την οποία ζητά συγγνώμη για την παρελθούσα και συστηματική αντισημιτική στάση του. Αυτή είχε εκδηλωθεί ιδίως με το θαυμασμό του και την προώθηση του αντισημιτικού βιβλίου του Κώστα Πλεύρη, που περιλάμβανε και τη συμμετοχή του Άδωνι Γεωργιάδη ως μάρτυρα κατηγορίας στη σχετική μήνυση του Κώστα Πλεύρη κατά της ηγεσίας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

 1. Συγγνώμη Αχμέτ Μετέ

Τις ημέρες αυτές έχει κληθεί για παροχή εξηγήσεων για αντισημιτικές δηλώσεις του τον Αύγουστο 2014 ο αιρετός μουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μετέ. Ελάχιστα γνωστό έχει γίνει πως ο Αχμέτ Μετέ επίσης ζήτησε συγγνώμη στις 4 Απριλίου 2016 όταν δημοσιοποιήθηκαν οι αντισημιτικές δηλώσεις του. Δεν είχε όμως φροντίσει να ενημερώσει για τη δήλωση συγγνώμης ούτε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) που είχε βγάλει καταδικαστική ανακοίνωση στις 28 Μαρτίου 2016 ούτε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) που είχε αναρτήσει τις αντισημιτικές δηλώσεις μαζί με την καταδίκη τους τόσο από το ΚΙΣΕ όσο και από το μειονοτικό βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ, γνωστοποιώντας έτσι πως θα τις περιλάβει σε μηνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνώνκάτι που έγινε στις 14 Απριλίου 2016.  Το ΕΠΣΕ μόλις χθες πληροφορήθηκε, σχεδόν τυχαία, την ύπαρξη της δήλωσης συγγνώμης και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 θα ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, όπου έχει παραπεμφθεί η μήνυση του ΕΠΣΕ και όπου έχει σχηματισθεί και άλλη μία δικογραφία σε βάρος του Αχμέτ Μετέ, οι σχετικές δικογραφίες να αρχειοθετηθούν μετά τη δήλωση συγγνώμης.

 1. Συγγνώμη Ερκάν Αζήζογλου

Στις 7 Ιανουαρίου 2017, ο ιμάμης Γλάυκης Ερκάν Αζήζογλου ανάρτησε στο ιστολόγιο του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) την ακόλουθη δήλωση συγγνώμης για αντισημιτικό σχόλιό του στο προφίλ του στο Facebook στις 4 Δεκεμβρίου 2016 το οποίο είχε αντιγραφεί και αναρτηθεί στο ιστολόγιο, γνωστοποιώντας έτσι πως το ΕΠΣΕ θα το περιλάμβανε σε μηνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Κατόπιν της δήλωσης συγγνώμης, το αντισημητικό σχόλιο δεν υποβλήθηκε στην ΕισαγγελέαΤη δήλωση συγγνώμης αναδημοσίευσε και το ΚΙΣΕ που είχε προηγουμένως καταδικάσει το αντισημιτικό σχόλιο του ιμάμη.

 1. Καταληκτικά σχόλια

Τα ακόλουθα σχόλια δημοσιεύθηκαν σε προηγούμενη ανάρτησή μας για τη δήλωση συγγνώμης του Άδωνι Γεωργιάδη και αναδημοσιεύονται εδώ γιατί για το ΕΠΣΕ ισχύουν και για τις τρεις δηλώσεις συγγνώμης. Αλλά και οι συγγραφείς των άλλων σχολίων συμφώνησαν μαζί μας απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας. Κώστας Γιαννακίδης“Συμφωνώ ότι και οι τρεις, ανεξαρτήτως προθέσεων, προσφέρουν υπηρεσία.” Άννα Δαμιανίδη: “Όσα έγραψα για τον Άδωνι Γεωργιάδη ισχύουν και για τους Αχμέτ Μετέ και Ερκάν Αζήζογλου.” Άκης Γαβριηλίδης: “Όταν έγραφα αυτό το σχόλιο δεν είχα υπόψη μου τη συγνώμη που ζήτησαν οι μουσουλμάνοι κληρικοί, αλλά η αναφορά μου δεν αφορούσε το πρόσωπο αλλά την πράξη. Οπότε ισχύει για οποιονδήποτε άλλο κάνει το ίδιο.” 

Τρία δικά μας σχόλια για το κείμενο συγγνώμης του Άδωνι Γεωργιάδη: πρώτον σεβασμός στη (σπάνια για την Ελλάδα) συγγνώμη, δεύτερον κόλαφος για τους υποστηρικτές/τριές του (ακόμα και Εβραίους/ες) που μας κατηγορούσαν ότι κακώς του αποδίδαμε αυτά για τα οποία τώρα ζητά συγγνώμη και τρίτον τα σχόλια κάτω από τη δήλωσή του δείχνουν πως “ψηφοθηρικά” χάνει πάρα πολλά από το συνηθισμένο κοινό του …

Η δήλωση του Γεωργιάδη στην ιστοσελίδα του ΚΙΣ.

Α. Σχόλιο  Akis Gavriilidis:

“Το θέμα δεν είναι αν θα “συγχωρέσουμε” τον Γεωργιάδη και θα πιστέψουμε την ειλικρίνειά του ή αν θα του κρατήσουμε μούτρα.
Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος που, ακριβώς, έχει συνδέσει μέχρι τώρα τη δημόσια παρουσία του με τον αντισημιτισμό, βγαίνει και ΖΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Τι περισσότερο θα έπρεπε να κάνει; Να αυτοκτονήσει κιόλας;
Όποιος είναι αντιρατσιστής, θα έπρεπε να ανοίγει σαμπάνιες γι’ αυτό.
Εκτός και αν το μόνο που θέλει είναι οι αντίπαλοί του να παραμείνουν αντίπαλοι για να έχει να γκρινιάζει.”
Και άρθρο του : “Ας κάνουμε και άλλους αντισημίτες να ντρέπονται για τον αντισημιτισμό τους”

Β. Σχόλιο Anna Damianidi:

“Είναι σημαντικό που ζήτησε ο Αδωνης συγνώμη για τον αντισημιτισμό του. Και μόνο που βάζει τη συγγνώμη στο πολιτικό λεξιλόγιο, το οποίο την έχει μεγάλη ανάγκη. Ή μάλλον στο λεξιλόγιο των πολιτικών. Το αν είναι ειλικρινής ή όχι, δεν μ’ ενδιαφέρει. Υπάρχουν όρια στα πράγματα που μπορούμε να λέμε- και να ακούμε- δημόσια, κι είναι καλό για τους πολίτες να αναγνωρίζονται από τους πολιτικούς.”

Γ. Άρθρο Κώστα Γιαννακίδη στο Protagon.gr:

Ο Αδωνις και η συγγνώμη στους Εβραίους – Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Αδωνι Γεωργιάδη, η συγγνώμη προς τους Εβραίους θα έχει και επιμορφωτική διάσταση, ειδικά προς ένα ακροατήριο επιρρεπές στον αντισημιτισμό. Ομως συγγνώμη προς τους Εβραίους οφείλει και η Θεσσαλονίκη…

Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗ: Γενναία η Συγνώμη του ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ από τον Εβραϊκό λαό – Ελπίζω να σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα

Η πρωτόδικη απόφαση καταδίκης του “Γέροντα Παστίτσιου” από συνδικαλιστή δικαστικό (16/01/2014)

Δημοσιεύουμε σήμερα το σκεπτικό της καταδίκης του Φίλιππου Λουίζου (“Γέροντα Παστίτσιου”) στις 16 Ιανουαρίου 2014. Η κατ΄ έφεση δίκη θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2017 στο Η’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με δωρεάν νομική αρωγή στον κατηγορούμενο από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι. Επισημαίνεται πως ο δικαστής  Χρήστος Παπαδήμας που συνέγραψε το σκεπτικό επέβαλε ποινή φυλάκισης (με αναστολή) 10 μηνών ενώ η εισαγγελέας είχε προτείνει ποινή 4 μηνών. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο πως ο δικαστής είναι επί πολλά χρόνια το νεώτερο εκλεγμένο μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την παράταξη της σημερινής Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου.

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-001-small

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-005

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-006

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-007

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-008

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-009

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-010

Συγγνώμες Γεωργιάδη – Μετέ – Αζήζογλου για αντισημιτικές δηλώσεις

Άδωνις Γεωργιάδης                Αχμέτ Μετέ                 Ερκάν Αζήζογλου

1. Συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη με την οποία ζητά συγγνώμη για την παρελθούσα και συστηματική αντισημιτική στάση του. Αυτή είχε εκδηλωθεί ιδίως με το θαυμασμό του και την προώθηση του αντισημιτικού βιβλίου του Κώστα Πλεύρη, που περιλάμβανε και τη συμμετοχή του Άδωνι Γεωργιάδη ως μάρτυρα κατηγορίας στη σχετική μήνυση του Κώστα Πλεύρη κατά της ηγεσίας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

2. Συγγνώμη Αχμέτ Μετέ

Τις ημέρες αυτές έχει κληθεί για παροχή εξηγήσεων για αντισημιτικές δηλώσεις του τον Αύγουστο 2014 ο αιρετός μουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μετέ. Ελάχιστα γνωστό έχει γίνει πως ο Αχμέτ Μετέ επίσης ζήτησε συγγνώμη στις 4 Απριλίου 2016 όταν δημοσιοποιήθηκαν οι αντισημιτικές δηλώσεις του. Δεν είχε όμως φροντίσει να ενημερώσει για τη δήλωση συγγνώμης ούτε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) που είχε βγάλει καταδικαστική ανακοίνωση στις 28 Μαρτίου 2016 ούτε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) που είχε αναρτήσει τις αντισημιτικές δηλώσεις μαζί με την καταδίκη τους τόσο από το ΚΙΣΕ όσο και από το μειονοτικό βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ, γνωστοποιώντας έτσι πως θα τις περιλάβει σε μηνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κάτι που έγινε στις 14 Απριλίου 2016.  Το ΕΠΣΕ μόλις χθες πληροφορήθηκε, σχεδόν τυχαία, την ύπαρξη της δήλωσης συγγνώμης και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 θα ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, όπου έχει παραπεμφθεί η μήνυση του ΕΠΣΕ και όπου έχει σχηματισθεί και άλλη μία δικογραφία σε βάρος του Αχμέτ Μετέ, οι σχετικές δικογραφίες να αρχειοθετηθούν μετά τη δήλωση συγγνώμης.

3. Συγγνώμη Ερκάν Αζήζογλου

Στις 7 Ιανουαρίου 2017, ο ιμάμης Γλάυκης Ερκάν Αζήζογλου ανάρτησε στο ιστολόγιο του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) την ακόλουθη δήλωση συγγνώμης για αντισημιτικό σχόλιό του στο προφίλ του στο Facebook στις 4 Δεκεμβρίου 2016 το οποίο είχε αντιγραφεί και αναρτηθεί στο ιστολόγιο, γνωστοποιώντας έτσι πως το ΕΠΣΕ θα το περιλάμβανε σε μηνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Κατόπιν της δήλωσης συγγνώμης, το αντισημητικό σχόλιο δεν υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα. Τη δήλωση συγγνώμης αναδημοσίευσε και το ΚΙΣΕ που είχε προηγουμένως καταδικάσει το αντισημιτικό σχόλιο του ιμάμη.


ERKAN AZIZOGLOU
07/01/2017 / 9:27 pm
Τα σχόλιά μου στο Facebook στις 4 Δεκεμβρίου 2016 με αφορμή πυρκαγιά στο Ισραήλ ήταν άστοχα και γι’ αυτό τα έσβησα. Ζητώ συγγνώμη από όσους προσέβαλα με αυτά. Η θεμιτή καταδίκη της πολιτικής του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία που προσβάλλουν την πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας λόγω της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητάς του.


 4. Καταληκτικά σχόλια

Τα ακόλουθα σχόλια δημοσιεύθηκαν σε προηγούμενη ανάρτησή μας για τη δήλωση συγγνώμης του Άδωνι Γεωργιάδη και αναδημοσιεύονται εδώ γιατί για το ΕΠΣΕ ισχύουν και για τις τρεις δηλώσεις συγγνώμης. Αλλά και οι συγγραφείς των άλλων σχολίων συμφώνησαν μαζί μας απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας. Κώστας Γιαννακίδης: “Συμφωνώ ότι και οι τρεις, ανεξαρτήτως προθέσεων, προσφέρουν υπηρεσία.” Άννα Δαμιανίδη: “Όσα έγραψα για τον Άδωνι Γεωργιάδη ισχύουν και για τους Αχμέτ Μετέ και Ερκάν Αζήζογλου.” Άκης Γαβριηλίδης: “Όταν έγραφα αυτό το σχόλιο δεν είχα υπόψη μου τη συγνώμη που ζήτησαν οι μουσουλμάνοι κληρικοί, αλλά η αναφορά μου δεν αφορούσε το πρόσωπο αλλά την πράξη. Οπότε ισχύει για οποιονδήποτε άλλο κάνει το ίδιο.” 

Τρία δικά μας σχόλια για το κείμενο συγγνώμης του Άδωνι Γεωργιάδη: πρώτον σεβασμός στη (σπάνια για την Ελλάδα) συγγνώμη, δεύτερον κόλαφος για τους υποστηρικτές/τριές του (ακόμα και Εβραίους/ες) που μας κατηγορούσαν ότι κακώς του αποδίδαμε αυτά για τα οποία τώρα ζητά συγγνώμη και τρίτον τα σχόλια κάτω από τη δήλωσή του δείχνουν πως “ψηφοθηρικά” χάνει πάρα πολλά από το συνηθισμένο κοινό του …


Η δήλωση του Γεωργιάδη στην ιστοσελίδα του ΚΙΣ.

Α. Σχόλιο  Akis Gavriilidis:
“Το θέμα δεν είναι αν θα “συγχωρέσουμε” τον Γεωργιάδη και θα πιστέψουμε την ειλικρίνειά του ή αν θα του κρατήσουμε μούτρα.
Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος που, ακριβώς, έχει συνδέσει μέχρι τώρα τη δημόσια παρουσία του με τον αντισημιτισμό, βγαίνει και ΖΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Τι περισσότερο θα έπρεπε να κάνει; Να αυτοκτονήσει κιόλας;
Όποιος είναι αντιρατσιστής, θα έπρεπε να ανοίγει σαμπάνιες γι’ αυτό.
Εκτός και αν το μόνο που θέλει είναι οι αντίπαλοί του να παραμείνουν αντίπαλοι για να έχει να γκρινιάζει.”
Και άρθρο του : “Ας κάνουμε και άλλους αντισημίτες να ντρέπονται για τον αντισημιτισμό τους”

Β. Σχόλιο Anna Damianidi:
“Είναι σημαντικό που ζήτησε ο Αδωνης συγνώμη για τον αντισημιτισμό του. Και μόνο που βάζει τη συγγνώμη στο πολιτικό λεξιλόγιο, το οποίο την έχει μεγάλη ανάγκη. Ή μάλλον στο λεξιλόγιο των πολιτικών. Το αν είναι ειλικρινής ή όχι, δεν μ’ ενδιαφέρει. Υπάρχουν όρια στα πράγματα που μπορούμε να λέμε- και να ακούμε- δημόσια, κι είναι καλό για τους πολίτες να αναγνωρίζονται από τους πολιτικούς.”

Γ. Άρθρο Κώστα Γιαννακίδη στο Protagon.gr:
Ο Αδωνις και η συγγνώμη στους Εβραίους – Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Αδωνι Γεωργιάδη, η συγγνώμη προς τους Εβραίους θα έχει και επιμορφωτική διάσταση, ειδικά προς ένα ακροατήριο επιρρεπές στον αντισημιτισμό. Ομως συγγνώμη προς τους Εβραίους οφείλει και η Θεσσαλονίκη…

Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗ: Γενναία η Συγνώμη του ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ από τον Εβραϊκό λαό – Ελπίζω να σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα

27/01/2017: Αντισημιτικές αντιδράσεις στη συγγνώμη του Άδωνι Γεωργιάδη

Παραλήρημα αντισημιτικών αντιδράσεων από σχολιαστές του facebook, τον Κ. Πλέυρη και τη Χρυσή Αυγή, στις 27 Ιανουαρίου 2017, ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, με αφορμή τη συγγνώμη του Άδωνι Γεωργιάδη από την κοινότητα των Ελλήνων Εβραίων για το δικό του αντισημιτισμό.

 


 

 


 

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017
Γονατιστοί ενώπιον των εβραίων: Δακρύβρεχτη συγγνώμη Γεωργιάδη για να είναι ο Μητσοτάκης κεντρικός ομιλητής στις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη
Δεν γνωρίζει όρια ο κατήφορος του πολιτικαντισμού για τους νεοδημοκράτες και δη για τους λεγόμενους «σκληρούς δεξιούς», τώρα που το «καράβι» της Νέας Δημοκρατίας στρίβει προς το κέντρο.
Έτσι, με γνώμονα το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που θα γίνει το πρωί της Κυριακής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έσπευσε να πιέσει για την… διευκρίνηση ορισμένων θεμάτων.
Έτσι από σήμερα, ο «σκληρός» Άδωνις, αφότου υπερψήφισε Τζαμί και «Σύμφωνο Συμβίωσης», έσπευσε να βγει στα κοινωνικά δίκτυα και να εκφράσει την «συγγνώμη του προς την Εβραϊκή Κοινότητα» και να κλίνει ευλαβικά το γόνυ ενώπιον της «προσφοράς των Ελλήνων Εβραίων στη χώρα μας».
Εδώ αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε κάποια πρόσφατα γεγονότα της πολιτικής ζωής μας, αφού η ίδια η Νέα Δημοκρατία είχε αθωώσει τον Νίκο Φίλη για την άρνηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, κάνοντας λόγο για «επιστημονική κρίση» (!), λες και ο αμόρφωτος Φίλης ήταν κάποιου είδους «καθηγητής».
Αν αυτός δεν είναι ρατσισμός κατά των Ελλήνων από το κόμμα των προσκυνημένων, τότε πραγματικά τι είναι;
Υ.Γ. Την δήλωση μετανοίας του Άδωνι Γεωργιάδη χαιρέτησε και ο συνεταίρος του Παπασταύρου, σιωνιστής Μιωνή, δίνοντας άλλη μία διάσταση στην ξεφτίλα της Νέας Δημοκρατίας.

27/01/2017: Ναζιστικό άρθρο για θεματική εβδομάδα στα σχολεία για τις έμφυλες ταυτότητες

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με την ομοφυλοφιλία!

Το Υπουργείο Ομοφυλοφιλίας και Αθεΐας του ΤΣΥΡΙΖΑ, μετά την αφαίρεση των εικόνων και της απαγόρευση της πρωινής προσευχής, την ένταξη αλλόφυλων λαθρομεταναστών στις τάξεις και της έκδοσης νέων βιβλίων ιστορίας (κομουνιστικής), ολοκληρώνει τώρα το σχέδιο που προστάζει η μαρξιστική του ατζέντα με την ένταξη θεματικής εβδομάδας στο πρόγραμμα διδασκαλίας για την εξοικείωση των μαθητών του γυμνασίου με την ομοφυλοφιλία! Για να μάθουν δηλαδή να είναι ανεκτικοί έναντι σ’ αυτή την σεξουαλική και ψυχική διαταραχή, ανεκτικοί κατ’ ουσίαν στους ίδιους τους κυβερνώντες μιας και η βουλή μόνο από αρρενωπότητα δεν σφύζει…

Αυτό με το οποίο πρέπει άμεσα να εξοικειωθούν οι Έλληνες μαθητές, είναι η ελληνική ιστορία και ποίος είναι ο διαχρονικός τρόπος τιμωρίας των προδοτών της Ράτσας μας.

Καλούμε τους Έλληνες μαθητές να αντιδράσουν σθεναρά στα σχέδια κράτους και καθηγητών, με όποιο τρόπο μπορούν, ώστε να μην γίνει εφικτή η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Είναι αυτονόητο δε, ότι καλούμε όλους τους καθηγητές με στοιχειώδη εθνική συνείδηση να αρνηθούν να διδάξουν αυτή την θεματική εβδομάδα και αντ’ αυτού να μιλήσουν στους μαθητές για το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που υφίσταται η Ελλάδα σήμερα και για την εθνική υποχρέωση που έχουμε όλοι στην δημιουργία οικογένειας και απογόνων.

Ακολουθεί η εγκύκλιος που έστειλε το Υπουργείο «Παιδείας» για θεματική  εβδομάδα που θα εφαρμοστεί στους μαθητές του Γυμνασίου, ηλικίας 13-15 ετών σχετικά με τις «Έμφυλες Ταυτότητες».


Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016- 2017.
Έχοντας υπόψη το με αρ. πρ. 44/03-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.

Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Υπό αυτήν την έννοια, η εστίαση της Θεματικής Εβδομάδας στους παραπάνω βασικούς άξονες αντλεί από την ευρύτερη σημασία που αποκτά για τους/τις μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, η κατάρριψη μύθων που συνδέονται με τη χρήση των ουσιών ή/και την υιοθέτηση «εξαρτητικών» συμπεριφορών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, λήψης αποφάσεων, αντίστασης στην πίεση των ομηλίκων, μείωσης του άγχους και θετικής αντιμετώπισης των καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η Θεματική Εβδομάδα αντλεί από τη μεθοδολογία παρεμβάσεων που έχουν χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης και απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς), με στόχο την παροχή υποστήριξης, σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριες του σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Γενικότερα, τα θέματα που διαμορφώνουν στάσεις (όπως, για το τρέχον σχολικό έτος, η διατροφή, η πρόληψη του εθισμού ή οι έμφυλες ταυτότητες) είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο «ολιστικής» προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Οι βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής στάσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των σχέσεων όλων όσοι/ες συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα.
Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη Θεματική Εβδομάδα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις Δράσεις Αγωγής Υγείας αναμένεται να ενισχύσει την επικοινωνία και τις σχέσεις συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.

1. Περιεχόμενο και Μεθοδολογία Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας
Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας αφορά όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες στους παραπάνω βασικούς άξονες, οι οποίοι μπορεί να εξειδικευτούν σε επιμέρους θεματικές, όπως οι ακόλουθες. Για κάθε έναν άξονα μπορεί να αναπτυχθούν οι ίδιες ή/και επιπλέον θεματικές για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το σχολείο λαμβάνει μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας να καλύπτουν και τους τρεις βασικούς άξονες. Ωστόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποιες από τις παραπάνω θεματικές κάθε άξονα θα επικεντρωθεί, καθώς και τον χρόνο που θα αφιερώσει στην κάθε θεματική.
Όσον αφορά στον ημερήσιο προγραμματισμό, η κατανομή του χρόνου μπορεί να αντιστοιχεί κατά προτίμηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν βασικό άξονα και σε μία ή περισσότερες θεματικές από τον άξονα αυτό. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η ημερήσια κατανομή του χρόνου μπορεί να αντιστοιχεί σε δραστηριότητες μεικτής θεματολογίας τόσο ως προς τις επιμέρους θεματικές που θα αναπτυχθούν όσο και ως προς τους βασικούς άξονες, μεριμνώντας κατά το δυνατόν για τη συνοχή και τη συνέχεια του περιεχομένου των δράσεων στη διάρκεια της ημέρας.
Οι σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις υλοποιούνται στο σύνολό τους στη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο πλαίσιο του διδακτικού τους ωραρίου και του ωρολογίου προγράμματος κάθε τάξης οργανώνουν δραστηριότητες που απευθύνονται στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού που θα είναι στη διάθεση των σχολείων. Στις μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνονται εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δραστηριότητες, προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο που πλαισιώνεται με συζήτηση ή άλλη δράση, σύντομα βιωματικά εργαστήρια (έως 6 διδακτικές ώρες) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, συζητήσεις στην ομάδα, σύντομα σχέδια εργασίας (project) κ.ά. Επιπλέον, μπορούν να προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων από σχετικό Κατάλογο που έχει συγκροτήσει το ΙΕΠ για τον σκοπό αυτό προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου ή να υλοποιήσουν σχετικές βιωματικές δραστηριότητες κ.λ.π. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:
α. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να μεταβάλει στον βαθμό που χρειάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, διατηρώντας όμως για κάθε εκπαιδευτικό τον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών που έχει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Κάποιες δράσεις μπορεί να είναι κοινές για περισσότερα από ένα τμήματα ή και τάξεις του σχολείου, κάποιες άλλες να αναπτύσσονται παράλληλα σε τμήματα ή τάξεις ή και να αφορούν αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολείου. Η επιλογή των δραστηριοτήτων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδεθεί με συγκεκριμένες ενότητες από τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη.
β. Εναλλακτικά, η διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος μπορεί να διατηρηθεί με την προϋπόθεση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις και προεκτάσεις με το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας, αξιοποιώντας οδηγίες και υλικό από τον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού, (όπως σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, σύντομα σχέδια εργασίας και βιωματικές δράσεις) που είτε θα αντικαταστήσουν τη διδασκαλία μιας ενότητας του μαθήματος είτε θα αποτελούν προέκταση αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, δύνανται να διοργανωθούν εντός του σχολείου και απογευματινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί σε εθελοντική βάση. Επισημαίνεται ότι αφενός οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν κανονικά τις δράσεις της εβδομάδας, αφετέρου ότι κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές/-τριες από εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων η παρουσία του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας κάθε τμήματος είναι υποχρεωτική.

Η συνέχεια της εγκυκλίου εδώ: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/i-egkyklios-gia-tin-thematiki-evdomada-gia-emfyles-taytotites-sta-sholeia


Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας χαιρετίζει την έκδοση της  εγκυκλίου για τις «έμφυλες ταυτότητες» και συγχαίρει το υπουργείο Παιδείας για την κίνησή του αυτή!


Παράλληλα η Colour Youth, ανακοινώνει ότι 
“με την υποστήριξη της GLSEN, του Πολύχρωμου Σχολείου και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σκοπεύει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 να διεξάγει έρευνα για το σχολικό κλίμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και με επιστημονικό τρόπο το ζήτημα συμπεριληπτικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και του σχολικού εκφοβισμού”.

Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας καλεί το υπουργείο Παιδείας:

Βιολογικά LGBT απόβλητα της Colour Youth

Α. Να μην υποκύψει στις φωνές του συντηρητισμού, συναισθανόμενο τις ευθύνες του για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση, και να μην αποσύρει την εγκύκλιο Φ20.1/220482/Δ2.

Β.  Να εκδώσει άμεσα εξειδικευμένη εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες για διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου όπως αυτή περιγράφεται σε επιστολή  της οργάνωσης Πολύχρωμο Σχολείο που συνυπογράφεται από τις θεσμικές οργανώσεις προάσπισης των LGBTQI δικαιωμάτων και απεστάλη το Σεπτέμβριο του 2016 στο Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Γ. Να εισαγάγει σχολικό μάθημα για την σεξουαλική αγωγή, τις διάφορες σεξουαλικότητες και την ταυτότητα φύλου,  με ορθή και αμερόληπτη γλώσσα. Το εν λόγω μάθημα προτείνεται να διδαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανεξαρτήτως ειδικότητας, όλοι/ες οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ: https://www.esos.gr/arthra/48565/i-colour-youth-koinotita-lgbtq-syghairei-yp-paideias-gia-tin-egkyklio