31/01/2017: Ένα τυχαίο άρθρο στο ναζιστικό “Άρμα”

Οὐψάλα: Ἕνας ἀκόμη βιασμὸς λευκῆς.

UppsalaVoldtægtsaber (1)Προσφάτως ἐπληροφορήθημεν ὅτι ὁμὰς τριῶν κοπροχρόων ἀνθρωπιδῶν (ἡλικίας 18, 20 καὶ 14) ἀφγανικῆς καταγωγῆς συνελήφθη εἰς τὴν Σουηδίαν κατόπιν ἐπιδεικτικῆς σατυρικῆς  σαχλοπαραστάσεως μαϊμούδων, ἐπικεντρουμένης πέριξ διαπραττομένου ὁμαδικοῦ βιασμοῦ νεαρᾶς λευκῆς καὶ μεταδοθείσης ἐν πραγματικῷ χρόνῳ (πρωὶ Κυριακῆς 22/1/2017) μέσῳ facebook, πρὸς ἀπιστεύτως θρασυτάτην δημοσίαν ἐπίδειξιν τῶν αἰσχρῶν τους “κατορθωμάτων”. Ἄνω τῶν 200 παρηκολούθουν τὰ ἀναίσχυντα πιθηκώδη «κατορθώματα» τῶν … «ἀφωμοιωμένων Σουηδῶν» μεσανατολικῆς ἰδιοσυστασίας, ἐν τούτοις μόνον 2 ἐξ ὅλων αὐτῶν εἰδοποίησαν τὴν ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία καὶ τοὺς συνέλαβε… Κάποιοι ἐκ τῶν θεατῶν παρέδωσαν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα, οὐδεὶς ὅμως ὁλόκληρον τὴν μετάδοσιν εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ποὺ τώρα ἀποτείνεται εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν ΗΠΑ ὅπου ἑδρεύει τὸ facebook, προκειμένου νὰ τὴν ἀποκτήσῃ δι᾿ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ. Κατόπιν τῶν ἀνακρίσεων κρατοῦνται μόνον οἱ 2 ἐξ αὐτῶν ὡς δρᾶσται, ἐν ᾧ ὁ τρίτος, ὁ 24-ετὴς Emil Khodagholi, κατηγορεῖται ΜΟΝΟΝ ἐπειδὴ δὲν τὸ κατήγγειλε στὴν ἀστυνομία, ὢν ὅμως πράγματι συνεργός! Σημειωτέον ὅτι ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ τρίτος τὸ 2012 εἶχε καταδικασθῆ ἐπειδὴ μαζὶ μὲ ὁμάδα ὁμοειδῶν του εἶχε βιάσει 16-χρονη Σουηδή, μεταξὺ ἄλλων καὶ μέ … σιδηροσωλῆνα! Ἡ μία ἐκ τῶν 2 ποὺ κατήγγειλαν τὸ τηλεμεταδιδόμενον ἔγκλημα εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ἡ Josefin Lundgren ἐκ τοῦ Jönköping, ἔγραψε εἰς τὴν σελίδα της τοῦ facebook ὅτι ἄλλη φίλη της τὴν ἐπληροφόρησε ὅτι πρὸ 1,5 ἔτους ἐβιάσθη ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν ἰδίων τούτων τριῶν ὑπανθρώπων, προφανῶς ὅμως παρῃτήθη ἐκ τῆς προσπαθείας νὰ στραφῇ κατὰ τοῦ δράστου εἰς τὸ «οὑμανιστικὸν» δικαστικὸν σύστημα τῆς τόσον οἰκτρῶς εὐνουχισμένης, διεστραμμένης καὶ ἐσωτερικῶς κατεστραμμένης Σουηδίας.

Παρατηρήσατε τὰς ἀρρώστους, πλήρεις ἐπιθετικοῦ φυλετικοῦ μίσους πιθηκώδεις φυσιογνωμίας των εἰς τὰς παρατιθεμένας φωτογραφίας των.

http://www.dailystormer.com/meanwhile-in-sweden-2/  ,  https://www.rt.com/news/374710-sweden-rape-streamed-facebook/

Περισσότερες φφίες τῶν ἀνθρωπιδῶν ἐδῶ https://imgur.com/a/Aqz8i  καὶ εἰς τὸν ἰδεολογικῶς συναφῆ μας ἱστότοπον τῆς Κινήσεως NORDFRONT («Βόρειον Μέτωπον»): https://www.nordfront.se/invandrare-livesande-nar-de-valdtog-utslagen-kvinna.smr    καὶ

https://www.nordfront.se/hela-uppsalatrion-haktades-facebookvaldtakten.smrhttps://i0.wp.com/archive.is/6EqOx/699d672fa618b16d0d6fc2df47d5df36c167812e.jpg

Ἰδιαιτέρου ένδιαφέροντος εἶναι καὶ τὰ σχόλια ἐκεῖ, δι᾿ ὅσους κατανοοῦν σουηδικά.

14080027_1351449368367324_223387852813203569_nὩστόσο, δυστυχῶς πλέον τὸ περιστατικὸν τοῦτο μᾶλλον ἐλάχιστα ἐκπλήσσει ὅποιον παρακολουθεῖ τὸ νῆμα εἰδήσεων τῆς σελίδος μας καθὼς, ὡς καταδεικνύουμε ἀδιακόπως διὰ ἐνδεικτικῶν παραπομπῶν (δίκην σταγόνων ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ…), οἱ βιασμοὶ λευκῶν γυναικῶν ὑπὸ λαθρεισβολέων εἶναι σύνηθες φαινόμενον, ὄχι δὲ μόνον ἐν Σουηδίᾳ ἀλλὰ καὶ καθ᾿ ὅλην τὴν Εὐρώπην. Ἐν τούτοις, ὅμως, περὶ τοῦ ὡς ἄνω φρικαλέου γεγονότος καὶ ἀναριθμήτων παρομοίων δὲν πρόκειται νὰ ἐνημερωθῆτε ὑπὸ τῶν συστημικῶν ΜΜΕ ἐφ᾿ όσον, ὡς γνωστόν, τηροῦν σιγὴν ἰχθύος ἐν σχέσει πρὸς τὰ καθημερινῶς διαπραττόμενα ὑπὸ τῶν ἀχαλινώτως μαινομένων ἀλλοφύλων ἐγκλήματα. Ἡ ὑποκρισία των εἶναι κι ἐν προκειμένῳ ἐξώφθαλμος: ἐν ᾧ ἀδιακόπως κόπτονται καὶ ὀρύονται περὶ τῆς ὑποτιθεμένης «ἀνισότητος», ἀδικίας κ.ο.κ. εἰς βάρος τῆς γυναικὸς ὡς πρὸς τὰ ἐργασιακὰ ἢ καὶ διὰ πλεῖστα φαιδρὰ καὶ ἀνύπαρκτα «ζητήματα» ποὺ ἐφευρίσκουν, ἀποφεύγουν ἐν τούτοις «ἐκπληκτικῶς» νὰ δείξουν στοιχειῶδες ἔστω ἐνδιαφέρον, ἂν ὄχι καὶ ἀνάλογον εὐαισθησίαν, εἰς τὸ ζήτημα τῶν ὑπὸ τῶν προστατευομένων τους ὀρδῶν ἀλλοφύλων διαπραττομένων προσβολῶν καὶ βιασμῶν – ἀπεναντίας: Ὅποτε τύχῃ, παρὰ τὴν ἐπιμελῆ των συνωμοσίαν ἀποσιωπήσεως, νὰ διαρρεύσῃ σχετικὴ εἴδησις, καταβάλλουν πᾶσαν «φιλότιμον» προσπάθειαν νὰ τὴν ἀλλοιώσουν, παραχώσουν, ὑποβαθμίσουν, «ἑρμηνεύσουν», δικαιολογήσουν…

German-feministΟὔτε θὰ δεῖτε ποτὲ κάποιαν ἐκ τῶν ἀρρώστων νεομαινάδων φεμινιστριῶν νὰ διαμαρτύρεται διὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀγαπημένων τους “προσφύγων” κατὰ τῶν γυναικῶν· ἔχουν βλέπετε ἄλλες σημαντικώτερες προτεραιότητες, ὅπως τὴν ὑπεράσπισιν ἐκείνων ἐκ τοῦ «ρατσισμοῦ» καὶ τῆς «ξενοφοβίας», τὸν σεβασμὸν τῶν «δικαιωμάτων» τῶν λαθρεισβολέων, τὸ δικαίωμα εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ κράτους χρηματοδοτουμένας ἐκτρώσεις κ.ο.κ., καθὼς ὡς ἀντιλαμβάνεσθε ἡ μητρότης συγκρούεται μὲ τὰς ὑψηλὰς περὶ γυναικείας “καριέρας” ἀπόψεις καὶ βλέψεις των.

Feminists-IdiotsὉ μαιναδισμὸς εὐθύνεται πρωταρχικῶς διὰ τὴν σημερινὴν κατρακύλαν τῶν γυναικῶν, τὰς ὁποίας ὁδηγεῖ εἰς πλήρη παρακμὴν καὶ ἐκφυλισμὸν, μετατρέποντάς τες εἰς ἄβουλα ἀλλ᾿ ἐν ταὐτῷ παραδόξως ἐπηρμένα ὄντα, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν αὐταπατώμενα τὴν “κοινωνικὴν ἀπελευθέρωσιν” ὑποδουλούμενα πλήρως εἰς τὸν συστημικὸν μοντερνισμὸν καὶ καθιστάμενα πρόθυμα ἐμπαθῆ ἀνδράποδά του – ἀλλὰ τελικῶς συχνὰ καταλήγοντα καὶ ὡς τὰ πρῶτα θύματα τῶν αἱμοδιψῶν λαθρεποίκων, ὅπως προσφάτως συνέβη καὶ μέ τινα νεαρὰν προστάτιδά των ἐν Freiburg (βλ. http://www.armahellas.com/?p=20379) – τῆς ὁποίας μάλιστα ὁ ψυχονοητικῶς εὐνοῦχος πατὴρ ἐζήτησε ἀντὶ στεφάνων πρὸς τιμὴν τῆς οἰκτρότατα βιασθείσης καὶ δολοφονηθεῖσης θυγατρός του νὰ … κατατίθενται ἐνισχύσεις ὑπέρ τῶν λαθρεποίκων!!!

l5ZLE04d_SuM9jnSKP9kZ_BdS7F2Zy0qQoCqC9QreBkΟὕτω συνεπῶς ὁ λευκὸς μαζάνθρωπος κρατεῖται εἰς αὐτοκτονικὸν λήθαργον, ψυχοπνευματικῶς διαλυόμενος καὶ ἀποπροσανατολιζόμενος ὑπὸ τῶν ἀτομιστικῶν καὶ μικροπρεπῶν του παθῶν καὶ ἐπιδιώξεων (βλ. “κυνῆγι τῆς εὐτυχίας” καὶ λοιπὰ ὑπὸ τῆς ΝΠΤΠ προωθούμενα φληναφήματα), ὑπηρετῶν ἐν τέλει ἀκουσίως τοὺς σκοποὺς τοῦ Συστήματος, ποὺ τὸν θέλει ἄνευρον, συγκεχυμένον, «λίγο ἀπ᾿ ὅλα καὶ τίποτε στὰ σοβαρά» καὶ νωχελικὸν, ἀνάρχως πλανώμενον ὑπὸ τὸ κράτος μίας περιωρισμένης διαρκείας ἰδιορρύθμου νιρβάνα, τῆς ὁποίας τὸ τέλος θὰ συμπέσῃ μὲ τὴν τελικὴν βιολογικήν του ἐξαφάνισιν.

Σημειολογικῶς, ἀποκαλυπτικὸς εἶναι καὶ ὁ ἐν προκειμένῳ ῥόλος τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν, πρᾶγμα ἐπανειλημμένως ἐξετασθὲν ἐδῶ γενικῶς ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀμέσως προηγουμένῃ τῆς παρούσης ἀναρτήσει μας, ἐπιτεινόμενος  δὲ συνεχῶς περαιτέρω κατὰ τὴν ἀναπόφευκτον πόλωσιν καὶ ἀντιπαράθεσιν, ὁδηγοῦσαν καὶ εἰς τὴν τελικὴν κρίσιν, ξεκαθάρισμα καὶ Σύγκρουσιν· λίαν προσφάτως μάλιστα ὁ Πάπας, ἀπευθυνόμενος εἰς ὁμάδα προτεσταντῶν καὶ καθολικῶν Γερμανῶν «προσκυνητῶν», ξεκαθάρισε (ἂν τυχὸν κάποιοι ἀμφέβαλλαν!) ὅτι ὅποιος δὲν ὑποδέχεται καὶ ἐναγκαλίζεται τοὺς «πρόσφυγας» δὲν δύναται νὰ εἶναι χριστιανός! [βλ. http://www.newsit.gr/kosmos/Papas-Fragkiskos-Opoios-den-thelei-toys-prosfyges-den-einai-Xristianos/695939 καὶ http://usuncut.com/news/pope-francis-cannot-reject-refugees-call-christian/]

pope-francis-jrs-italy-2013Πολὺ καλὰ λοιπόν, κ. Πάπα – μιὰ ἀκόμη ἐξαιρετικὴ διευκρίνισις ἐξ ὑψίστης βαθμίδος! Δεδομένου δὲ ὅτι οὐδεὶς πατριώτης δύναται νὰ παρακολουθῇ ἀπαθῶς τὴν Πατρίδα του κατακλυζομένην ὑπὸ τῶν ἀποκρουστικῶν τούτων «ἐκπροσώπων τοῦ Ἰησοῦ» (κατὰ Πάπαν) μεσανατολιτῶν, τὸ ἀναγκαἰως προκῦπτον λογικὸν συμπέρασμα εἶναι προφανές!!! Μὴ ἀφήνοντας πλέον καθόλου περιθώρια καὶ εἰς οἵους ὀνειροβατοῦντας έθελοτύφλους «ἑλληνοχριστιανούς»!

Advertisements

2 thoughts on “31/01/2017: Ένα τυχαίο άρθρο στο ναζιστικό “Άρμα”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s