ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – REFERENCES

Hate crime (Wikipedia)

The Agreed Definition of ‘Monitored Hate Crime’ for England, Wales and Northern Ireland

Hate Crime What is it? (CPS)

Hate Crime Laws (ODIHR)

HATE CRIME: A guide to those affected (CST)

Hate Speech (ECHR)

Ρητορική μίσους (ΕΔΔΑ)

Θεματικά δελτία νομολογίας (ΕΔΔΑ)

Press resources (ECHR)

Greece – Press country profile (ECHR)

Ελλάδα – Προφίλ νομολογίας (ΕΔΔΑ)