Η Lighthouse Reports διέψευσε fake news για μετανάστες στον Έβρο που “έβαζαν παιδιά πάνω από καπνό να δακρύσουν για να τα πάνε σε κάμερες” σε βίντεο που αναπαράχθηκε από Mega και Ant1 και για το οποίο έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά

Η ερευνητική ομάδα Lighthouse Reports διέψευσε ψευδείς ρατσιστικούς ισχυρισμούς για μετανάστες και πρόσφυγες στα σύνορα του Έβρου που δήθεν έβαζαν «τα παιδιά πάνω από τον καπνό για να δακρύσουν και μετά τα πήγαιναν στις κάμερες για πλάνα» σε ένα viral βίντεο που αναπαράχθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega και Ant1, για το οποίο έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά βασισμένη και σε προηγούμενη διάψευση από τα Ελληνικα Hoaxes. Στο δελτίο του Mega ο ισχυρισμός ήταν και του παρουσιαστή Νίκου Ευαγγελάτου ένω στο δελτίο του Αντ1 που παρουσίαζε η Μαρία Σαράφογλου το ίδιο ειπώθηκε στα πλαισία του “ρεπορτάζ”. Θα ζητήσουν, έστω και καθυστερημένα, συγγνώμη όπως τους ζητήθηκε και αρνήθηκαν (και θα διορθώσουν το λάθος τους εξηγώντας το στον αέρα) ή θα αποδείξουν ότι η mainstream δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι πιο αναξιόπιστη ακόμη και από ορισμένα ακροδεξιά μέσα που έχουν ήδη ανασκευάσει;

Ευχαριστούμε τον Daniel Howden που αυτός μας προσέγγισε βλέποντας τη μηνυτήρια αναφορά μας, για να ερευνήσει με την ομάδα του παραπάνω το περιστατικό, καθώς και τον @pointer_kroncrv και το BordersΝewsRoom για τη συμβολή τους στην έρευνα

 

FireShot Capture 353 - Logo_LightHouseReports_Black_TransparentBackground.png (PNG εικόνα, 1_ - images.squarespace-cdn.com

THREAD A month ago this video went viral. Migrants were said to be deliberately harming children to win sympathy. We analysed the video, rebutted the false claim & confronted media spreading it.
Πριν ένα μήνα αυτό το βίντεο έγινε viral. Οι μετανάστες κατηγορήθηκαν ότι βλάπτουν σκόπιμα παιδιά για να κερδίσουν τη συμπάθεια. Αναλύσαμε το βίντεο, διεψέυσαμε τον ψευδή ισχυρισμό και εγκαλέσαμε τα μέσα ενημέρωσης που τον διέδωσαν.
Εικόνα
First up, how do we know it’s been a false claim? This video explains:

 

Αρχικά, πώς ξέρουμε ότι ο ισχυρισμός ήταν ψευδής; Αυτό το βίντεο το εξηγεί:

Our analysis confirms the location: Pazarkule border crossing between Turkey-Greece. The video is shot on a day that Greek and Turkish police fired teargas at migrants
Η ανάλυσή μας επιβεβαίωσε την τοποθεσία: συνοριακό φυλάκιο Pazarkule μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Το βίντεο γυρίστηκε μια μέρα που ελληνική και τουρκική αστυνομία έριχναν δακρυγόνα στους μετανάστες

Εικόνα

Translating the audio (Farsi can be heard) suggests people are desperately trying to help the toddler who is affected by teargas: ‘Take her to the emergency!”
Η μετάφραση του ήχου (στο βίντεο ακούμε Περσικά) υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι προσπαθούν απελπισμένα να βοηθήσουν το παιδάκι που έχει εισπνέυσει δακρυγόνα: «Πηγαίνετέ την στα επείγοντα!»
It’s widely believed that smoke can ease the effects of teargas. It’s a common tactic among protest groups. We documented many other examples of the same practice.
Πιστεύεται ευρέως ότι ο καπνός μπορεί να απαλύνει τις επιπτώσεις των δακρυγόνων. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική σε ομάδες διαμαρτυρίας. Έχουμε καταγράψει πολλά τέτοια παραδείγματα της ίδιας πρακτικής.
The way that the video is presented by @AmyMek, ie that refugees are deliberately harming children, is false.
Ο τρόπος που παρουσιάζεται το βίντεο από την @AmyMek, δηλαδή ότι οι πρόσφυγες βλάπτουν σκόπιμα τα παιδιά, είναι ψευδής.
The false version has been viewed millions of times. Here’s a sample of the responses we got when we confronted some of those sharers with the proof of their mistake. They ranged from constructive to evasive to downright dumb.
Η ψευδής έκδοση έχει προβληθεί εκατομμύρια φορές. Ακολουθεί ένα δείγμα των απαντήσεων που λάβαμε όταν εγκαλέσαμε μερικούς από αυτούς που το μοιραστηκαν με τις αποδείξεις του λάθους τους. Αυτές κυμαίνονταν από εποικοδομητικές έως υπεκφεύγουσες ή και απολύτως χαζές.
Belgian right-wingers Flemish Interest @vlbelangtook down the video when we confronted them: “We try to ban fake news. We’ll check sources now more than ever. We apologise for sharing this questionable video.”
Το βελγικό δεξιό “Φλαμανδικό Συμφέρον” @vlbelang κατέβασε το βίντεο όταν το εγκαλέσαμε: “Προσπαθούμε να εμποδίζουμε τα fake news. Θα ελέγχουμε τις πηγές μας τώρα περισσότερο από ποτέ. Ζητούμε συγγνώμη για το μοίρασμα αυτού του αμφισβητήσιμου βίντεο.”
.@Skoften, a Dutch video platform, said they shared it because there are two ways to look at it? There aren’t. Video still online, but with a disclaimer that we’ve proven it’s actually fake news.

Η @Skoften, μια ολλανδική πλατφόρμα βίντεο, δήλωσε ότι το μοιράστηκαν επειδή υπάρχουν δύο τρόποι να το δει κανείς (;) Δεν υπάρχουν. Το βίντεο εξακολουθεί να είναι στο διαδίκτυο, αλλά με μια προειδοποίηση ότι έχουμε αποδείξει ότι είναι στην πραγματικότητα fake news.
Francesca Totolo (@francescatotolo), an Italian journalist associated with far-right group CasaPound, shared the video on Twitter and later deleted her tweet. Not because she isn’t supporting the message anymore, but because ‘some accounts were reporting her.’
Η Francesca Totolo (@francescatotolo), μια Ιταλίδα δημοσιογράφος που σχετίζεται με την ακροεξιά ομάδα CasaPound, μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter και αργότερα διέγραψε το tweet της. Όχι επειδή δεν υποστηρίζει το μήνυμα πια, αλλά επειδή «μερικοί λογαριασμοί της έκαναν αναφορές».
Platform Bitchute evaded responsibility by referring to their community guidelines. But these guidelines clearly state: “do not produce misleading descriptions.” So what’s the problem @bitchute?

Η πλατφόρμα Bitchute απέφυγε την ανάληψη της ευθύνης της, αναφερόμενη στις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας τους. Αλλά αυτές οι κατευθυντήριες αναφέρουν ξεκάθαρα: “Μην παράγετε παραπλανητικές περιγραφές.” Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα @bitchute;

Finally, InfoWars (banned from Twitter) didn’t respond & the Dutch extreme right website Fenixx responded: “No interest in mainstream media, make up something yourself.”

Τέλος, το InfoWars (που έχει μπλοκαριστεί από το Twitter) δεν απάντησε και ο ολλανδικός ακροδεξιός ιστότοπος Fenixx απάντησε: “Δεν μας ενδιαφέρουν τα mainstream media, φτιάξτε κάτι μόνοι σας “.

This investigation was a co-production between @LHReports and @pointer_kroncrv and part of the #bordersnewsroom which combines field reporting with OSINT verification.
Αυτή η έρευνα ήταν μια συμπαραγωγή μεταξύ των @LHReports και του @pointer_kroncrv και ενός μέρους του #bordersnewsroom που συνδυάζει την αναφορά πεδίου με την μέθοδο επαλήθευσης OSINT.
Among the outlets who haven’t responded are Greek channels@ANT1TV&@MegaTvOfficialwho both aired this misinformation on prime time television on Mar 8. Perhaps they’ll explain why not?

 

Ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης που δεν απάντησαν είναι τα ελληνικά κανάλια @ANT1TV@MegaTVOfficial που και τα δύο έπαιξαν αυτή την παραπληροφόρηση σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στις 8 Μαρτίου. Ίσως μπορούν να εξηγήσουν το γιατί;

 

FireShot Capture 352 - Panayote Dimitras (@PDimitras) _ Twitter - twitter.com

Lighthouse Reports rebutted false claims on “migrants harming children to win sympathy” in viral video reproduced in Greece by Mega & Ant1 TV channels – Complaint filed by GHM

Lighthouse Reports rebutted false claims on migrants & refugees in Evros border “harming children to win sympathy” in a viral video reproduced by Mega and Ant1 TV channels, for which we have filed a criminal complaint. Will they now apologise (and rectify by explaining their mistake on-air) or will they prove mainstream journalism in Greece to be more untrustworthy than even some far-right media which already did so?

THREAD A month ago this video went viral. Migrants were said to be deliberately harming children to win sympathy. We analysed the video, rebutted the false claim & confronted media spreading it.
Εικόνα
First up, how do we know it’s been a false claim? This video explains:
Our analysis confirms the location: Pazarkule border crossing between Turkey-Greece. The video is shot on a day that Greek and Turkish police fired teargas at migrants

Εικόνα

Translating the audio (Farsi can be heard) suggests people are desperately trying to help the toddler who is affected by teargas: ‘Take her to the emergency!”
It’s widely believed that smoke can ease the effects of teargas. It’s a common tactic among protest groups. We documented many other examples of the same practice.
The way that the video is presented by @AmyMek, ie that refugees are deliberately harming children, is false.
The false version has been viewed millions of times. Here’s a sample of the responses we got when we confronted some of those sharers with the proof of their mistake. They ranged from constructive to evasive to downright dumb.
The false version has been viewed millions of times. Here’s a sample of the responses we got when we confronted some of those sharers with the proof of their mistake. They ranged from constructive to evasive to downright dumb.
Belgian right-wingers Flemish Interest @vlbelang took down the video when we confronted them: “We try to ban fake news. We’ll check sources now more than ever. We apologise for sharing this questionable video.”
.@Skoften, a Dutch video platform, said they shared it because there are two ways to look at it? There aren’t. Video still online, but with a disclaimer that we’ve proven it’s actually fake news.
Francesca Totolo (@francescatotolo), an Italian journalist associated with far-right group CasaPound, shared the video on Twitter and later deleted her tweet. Not because she isn’t supporting the message anymore, but because ‘some accounts were reporting her.’
Platform Bitchute evaded responsibility by referring to their community guidelines. But these guidelines clearly state: “do not produce misleading descriptions.” So what’s the problem @bitchute?
Finally, InfoWars (banned from Twitter) didn’t respond & the Dutch extreme right website Fenixx responded: “No interest in mainstream media, make up something yourself.”
This investigation was a co-production between @LHReports and @pointer_kroncrv and part of the #bordersnewsroom which combines field reporting with OSINT verification.
Among the outlets who haven’t responded are Greek channels @ANT1TV & @MegaTvOfficial who both aired this misinformation on prime time television on Mar 8. Perhaps they’ll explain why not?

Makeleio_gr κόπηκε από/suspended by twitter

20-3-2020

To Twitter ενημέρωσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι ότι  ανέστειλε το λογαριασμό του ρατσιστικού Μακελειού μετά από αναφορά του. Στις 4-1-2018 είχε αναστείλει τον επίσημο λογαριασμό της Χρυσής Αυγής μετά από αναφορά του.

Twitter informed Greek Helsinki Monitor (GHM) that is has suspended the account of the racist blog and newspaper Makeleio following a GHM report. On 4-1-2018 it had suspended the official account of Golden Dawn following a GHM report.

04/01/2018: Αναστολή λογαριασμού Twitter Χρυσής Αυγής μετά από αναφορά του ΕΠΣΕ

Στις 4 Ιανουαρίου 2018 το Twitter ανέστειλε το λογαριασμό της Χρυσής Αυγής μετά από την αναφορά από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και σχετική καμπάνια έκτοτε. Ακολουθεί η αναφορά, η γνωστοποίηση της αναστολής από τη Χρυσή Αυγή και η ενημέρωση από το Twitter για την αναστολή.

tsarnas on xa and twitter

 

 

xa on twitter

twitter on xa suspension